Home

Ensafh, jiergong 11, nûmer 2, maaie 2019 It ferhaal Fleur is skreaun yn it kader fan it projekt Spijtproza fan Explore the North, mei tank oan Hinke Dorenbosch foar it dielen fan har libbensferhaal, dat it útgongspunt foarme. Lees meer
Op 17 april 2019 vond de 1e Ids de Beer-lezing plaats in de sfeervolle Theaterkerk Nes, rondom het thema van Nationaal Comité 4 en 5 mei: In vrijheid kiezen. Voor meer foto’s zie Skerp.net. Lees meer
In vrijheid kiezen is het thema van de nationale herdenking en viering van 4 en 5 mei in 2019. In de aanloop hiernaartoe organiseert Theaterkerk Nes (Noardeast-Fryslân) op woensdag 17 april om 19.30 uur de eerste Ids de Beer-lezing met sprekers en muziek rondom dit thema. Het is de eerste Lees meer
Sneintemiddei 7 april presintearret Janneke Spoelstra har tredde dichtbondel Wij yn ’e draaimûne en har earste roman De parallaks yn doarpshûs De Kampioen, Skoallestrjitte 9, yn Hijum. Tiid: 15:00-17:00 oere (Ynrin: 14:30 oere). Mei ynlieding op dichtbondel en roman troch Ernst Bruinsma (útjouwer). Mei optredens fan: de dichters Syds Wiersma Lees meer
Ynterview mei Janneke Spoelstra yn De Moanne, Jiergong 18, nûmer 1, maart 2019, side 38-41, troch Baukje Zijlstra. Lees meer
Op 10 febrewaris 2019 is de kollum ‘In kattelibben’ pleatst op de webside fan Ensafh. Sjoch/lês fierder op Ensafh. Lees meer
Ynterview mei Lida Dykstra yn De Moanne, Jiergong 17, nûmer 7, desimber 2018, side 42-45, troch Baukje Zijlstra.   Lees meer
23 en 24 novimber 2018, OBE, Ljouwert: Explore the North – Spijtproza, mei û.o. Dorien de Wit, Sipke de Schiffart en Baukje Zijlstra. Yn opdracht fan UP! Nederland en Explore the North, dat behalven in festival ek in ynterdissiplinêr produksjehûs is foar literatuer, taal en meartaligens, haw ik Fleur skreaun. Lees meer