schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Fleur

Ensafh, jiergong 11, nûmer 2, maaie 2019 It ferhaal Fleur is skreaun yn it kader fan it projekt Spijtproza fan…

In kattelibben

Op 10 febrewaris 2019 is de kollum ‘In kattelibben’ pleatst op de webside fan Ensafh. Sjoch/lês fierder op Ensafh.

Fuort mei it hokjetinken

Ynterview mei Lida Dykstra yn De Moanne, Jiergong 17, nûmer 7, desimber 2018, side 42-45, troch Baukje Zijlstra. It ynterview…

De koma-korrektor

10 maart 2018: debútroman De koma-korrektor ferskynd Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is…

De magie van het woord, hoe dan ook

In april 1989 werd het VPRO-televisieprogramma Nauwgezet en wanhopig uitgezonden, vier afleveringen van twee uur waarin Wim Kayzer niets anders…

De magy fan it wurd, hoe dan ek

Yn april 1989 waard it VPRO-televyzjeprogramma Nauwgezet en wanhopig útstjoerd, fjouwer ôfleveringen fan twa oeren wêryn’t Wim Kayzer neat oars…

Een grote sprong voorwaarts

Na de verhuizing naar het overigens prachtige gebouw Rozet, en na de invoering van de zogenaamde retailopstelling (dat men in…

In grutte sprong foarút

Nei de ferhuzing nei it fierders prachtige gebou Rozet, en nei de ynfiering fan de saneamde retailopstelling (dat men yn…

NUR einmal

Boeken waarin de scheiding tussen fictie en non-fictie niet zo duidelijk is, roepen vaak heftige reacties op. Het schijnt zo…

NUR einmal

Boeken wêryn’t de skieding tusken fiksje en non-fiksje net sa dúdlik is, roppe faak heftige reaksjes op. It skynt sa…

leaf, blad

Friesland en de wereld

Het is nu bijna een jaar geleden dat ik mijn laatste blogje schreef op deze plaats: iemand moet toch het…

leaf, blad

Fryslân en de wrâld

It is no hast in jier ferlyn dat ik myn lêste blogje skreau op dit plak: immen moat dochs it…

Fage kunde of goede freon?

Goh, hoe moat ik dat gefoel no ûnder wurden bringe? Ien Rely Jorritsma Priis is in tafalstreffer, fage kunde dy…

chili

Perspektiven

α ‘Mei ik wat geks freegje? Wolle jo myn tas efkes iepenhâlde?’ Sûnder dat ik wat yn de gaten hân…

indisch1

Puzzel

Om de draad van het boek over Indië weer op te pakken, bladerde ik door het fotoalbum van mijn vader….

Ik haw keazen

Hast in jier lyn begûn ik te wurkjen yn in mear as fulltime baan op oardel oere reizigjen fan myn…

Stof tot nadenken

Vandaag was ik nog even bij Polare in Arnhem. Ik verkeerde in de naïeve veronderstelling dat ik daar misschien nog…

De H fan Hûs

Huzen dy’t in eigen wrâld wjerspegelje yntrigearje my. It makket my net safolle út hoe ’t dy wrâld foarmjûn wurdt:…

Momentopname

Ik hoop je te vinden in Cirebon in Indonesië. Het lijkt meteen raak. Uit de verhalen weet ik dat je…

Oerémis

It is hartstikke maityd. De krookjes brûze sûnt in wike ta de grûn út, de fûgels binne moarns ier en…

Het Charlotte-Mutsaers-effect

In mijn blog van vorige week schreef ik over Forbidden Colours, het themanummer van Merry Christmas Mr. Lawrence, een film…

Ferbeane kleuren

{basicyoutube}nflu3gL-rvo{/basicyoutube}

As studint yn de jierren tachtich fan de foarige ieu tocht ik oprjocht dat we ûnderweis wienen nei in androgine maatskippij. Alles wiisde derop: frouwen mei skouderfullings, mannepakken, opskeard hier en Doc Martens, mannen mei kohlpotleadstreepkes ûnder de eagen, eyeliner boppe de eagen, in slach yn it lange hier of sels permanint, en deselde Doc Martens as de frouwen. De grutste ferskillen soene weifalle en mannen en frouwen soene hieltyd mear nei-inoar ta groeie. We soene beide likefolle foar de bern en it húshâlden soargje, yn alle frijheid foar deselde beroppen kieze en foar itselde wurk itselde fertsjinje.

Jiskebestimming

It is wer de tiid fan it jier dat der in bedrach fan myn rekken skreaun wurdt foar de begraffenisferiening…

Gouden Komkommer

Het was mijn eerste echte baan, een betrekking als corrector bij wat toen nog de Friese Pers Courantengroep heette. Bij…

Doch it net!

Sit ik te fier fuort om it lêste nijs mei te krijen, of is it gewoan efkes stil oan it…

Prullebak

As ik witten hie wêr’t ik oan begûn, dan hie ik it wierskynlik net dien: it hiele Joomla-taalbestand oersette yn…

Doe-het-zelf

Onlangs las ik in Lambert Giebels’ biografie over Soekarno dat een van de gelukkigste periodes in zijn leven de jaren…

Digifries

Ik bin in Fries om utens, mar no’t dat stadichoan al langer duorret as ik oait tocht hie, begjin ik…