schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Tag

wurk

Tag

wurk

Ik haw keazen

Hast in jier lyn begûn ik te wurkjen yn in mear as fulltime baan op oardel oere reizigjen fan myn…