schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Tag

útjouwerij

Tag

útjouwerij

Ik haw keazen

Hast in jier lyn begûn ik te wurkjen yn in mear as fulltime baan op oardel oere reizigjen fan myn…

Doch it net!

Sit ik te fier fuort om it lêste nijs mei te krijen, of is it gewoan efkes stil oan it…