De H fan Hûs

Huzen dy’t in eigen wrâld wjerspegelje yntrigearje my. It makket my net safolle út hoe ’t dy wrâld foarmjûn wurdt: mei wurden, mei ferve, mei hout of papier, as it mar útsprutsen eigen is, in wrâld dy’t net al te ticht by it deistich libben leit, in mooglikheid om te …

De geur van hout, de smaak van paardenbloemen

Het was een zonnige zondagmiddag. Mijn allerliefste en ik liepen over de Rijnkade. Ik rook het voordat ik het zag: hout. De prikkelende, levendige, harsige, robuuste, puur en puur natuurlijke geur van hout. Aan de kade lag iets wat ik nog nooit eerder had gezien: een binnenvaartschip boordevol houtpulp. Als …

Gouden Komkommer

Het was mijn eerste echte baan, een betrekking als corrector bij wat toen nog de Friese Pers Courantengroep heette. Bij indiensttreding werd je verteld dat het verplicht was lid te worden van een grafische vakbond. Nu kwam ik uit een vakbondsnest en was ik toch al van plan lid te …

Doch it net!

Sit ik te fier fuort om it lêste nijs mei te krijen, of is it gewoan efkes stil oan it staveringswizigingsfront? It lêste dat ik meikrigen haw is dat ‘men’ it net iens wurde koe, en ik leau dat ik ek noch earne lêzen haw dat der no wurke wurdt …

Prullebak

As ik witten hie wêr’t ik oan begûn, dan hie ik it wierskynlik net dien: it hiele Joomla-taalbestand oersette yn it Frysk. Mar ik woe myn Joomla-website twatalich meitsje en ik woe it ôf ha foar de útrikking fan de Rely. It begûn mei 80 bestandsjes, dat wie efkes twa …

Digifries

Ik bin in Fries om utens, mar no’t dat stadichoan al langer duorret as ik oait tocht hie, begjin ik my ôf te freegjen: hoe Frysk bin ik noch? Fansels, ik bin berne yn Fryslân en Frysk is myn memmetaal, en dat jildt ek foar myn âlden en har âlden …