Literatuur als leger of huis van warm plexiglas

A language is a dialect with an army and navy is een van de eerste dingen die ik leerde toen ik mij tijdens mijn studie begon te verdiepen in meertaligheid (of misschien is het eerder het laatste wat ik heb onthouden). Het is een gezegde met een enigszins vage oorsprong dat …

Literatuer as leger of hûs fan waarm pleksyglês

A language is a dialect with an army and navy is ien fan de earste dingen dy’t ik learde doe’t ik my yn myn stúdzjetiid begûn te ferdjipjen yn meartaligens (of miskien is it earder it lêste dat ik ûnthâlden haw). It is in siswize mei in wat dizenige oarsprong, …

De zevende functie van taal: feit of fictie?

Afgelopen zomer heb ik De zevende functie van taal van Laurent Binet gelezen. Zijn vorige boek, HhhH [Himmlers hersens heten Heydrich], over de moordaanslag op nazikopstuk Heydrich in Praach in 1942, sprak mij bijzonder aan. Alle personages in dat boek hebben echt bestaan, en het is gebaseerd op diepgaand feitenonderzoek …

De sânde funksje fan taal: feit of fiksje?

Ofrûne simmer haw ik De sânde funksje fan taal, of om krekt te wêzen De zevende functie van taal, fan Laurent Binet lêzen. Syn foarige boek, HhhH (Himmlers hersens heten Heydrich), oer de moardoanslach op nazikopstik Heydrich yn Praach yn 1942, spruts my tige oan. Alle personaazjes yn dat boek hawwe …

Friesland en de wereld

Het is nu bijna een jaar geleden dat ik mijn laatste blogje schreef op deze plaats: iemand moet toch het minst regelmatig verschijnende blog voor zijn/haar rekening nemen. Op dat moment dacht ik: geen gezeur meer met blogjes en verhaaltjes en andere kleine dingen, elke letter die ik nu nog …

Fryslân en de wrâld

It is no hast in jier ferlyn dat ik myn lêste blogje skreau op dit plak: immen moat dochs it minst regelmjittich ferskinende blog foar syn/har rekken neame. Op dat stuit tocht ik: gjin gemier mear mei blogjes en ferhaaltsjes en oare lytse dingen, eltse letter dy’t ik no noch …

Fage kunde of goede freon?

Goh, hoe moat ik dat gefoel no ûnder wurden bringe? Ien Rely Jorritsma Priis is in tafalstreffer, fage kunde dy ’st moetest yn de kroech: gesellich mar frijbliuwend. Twa Rely’s is goede kunde dy ’t miskien wol in goede freon wurde kin, ien dy’t tsjin dy seit: ‘Wy hawwe in …

Ik haw keazen

Hast in jier lyn begûn ik te wurkjen yn in mear as fulltime baan op oardel oere reizigjen fan myn hûs. Dat betsjutte wurkdagen fan minimaal tolve oeren, in grimmitigens/bewûnderings-relaasje mei de NS en wykeinen dy’t yn it bêste gefal opgienen oan útteld op de bank lizze. Yn earsten wie …