Blog Nederlands

Rely Jorritsma: een weifelende Fries in Nijmegen

Het was een grijze en koude dag, zo’n dag waarop het gemakkelijk is je niet helemaal thuis te voelen in de wereld. Bij mij vertaalt zich dat vaak in de vraag: Wanneer zullen we terug naar Friesland verhuizen? De allerliefste verzuchtte: ‘Er is voorlopig geen enkele reden waarom je hier […]

Blog Fries

Rely Jorritsma: in wifeljende Fries-om-utens

It wie in grize en kâlde dei, sa’n dei wêrop it maklik is dy net hielendal thús te fielen yn de wrâld. By my fertaalt him dat dan faak yn: wannear sille we werom ferhúzje nei Fryslân? De alderleafste fersuchte: ‘Der is foarearst gjin inkele reden wêromsto hjir net dwaan […]