Doch it net!

Doch it net!

Sit ik te fier fuort om it lêste nijs mei te krijen, of is it gewoan efkes stil oan it staveringswizigingsfront? It lêste dat ik meikrigen haw is dat ‘men’ it net iens wurde koe, en ik leau dat ik ek noch earne lêzen haw dat der no wurke wurdt oan in...