Prizen

Nominatie Aan het Woord! Arnhem KCG (Gelders kenniscentrum kunst en cultuur), Kunstbedrijf Arnhem en Bibliotheek Arnhem, december 2012     Nominearre foar Aan het Woord! Arnhem, mei it ferhaal Duet. Ut it sjueryrapport (oerset): Duet fan Baukje Zijlstra is in earnstich ferhaal: oer in dochter dy’t har heit noch nei …

Prijzen

Rely Jorritsma Priis 2016 Gemeente Littenseradiel / Rely Jorritsma Fûns, oktober 2016 It ferhaal Nacht hat in Rely Jorritsma Priis takend krigen. De útrikking wie op sneon 1 oktober 2016 yn Weidum. Ferhaal en sjueryrapport binne te lêzen yn it spesjale Rely Jorritsma-nûmer (jiergong 8, nûmer 5 2016) fan it literêre tydskrift Ensafh. …