chili
α ‘Mei ik wat geks freegje? Wolle jo myn tas efkes iepenhâlde?’ Sûnder dat ik wat yn de gaten hân […]