Prijzen

Rely Jorritsma Priis 2016 Gemeente Littenseradiel / Rely Jorritsma Fûns, oktober 2016 It ferhaal Nacht hat in Rely Jorritsma Priis takend krigen. De útrikking wie op sneon 1 oktober 2016 yn Weidum. Ferhaal en sjueryrapport binne te lêzen yn it spesjale Rely Jorritsma-nûmer (jiergong 8, nûmer 5 2016) fan it literêre tydskrift Ensafh. …

Prullebak

As ik witten hie wêr’t ik oan begûn, dan hie ik it wierskynlik net dien: it hiele Joomla-taalbestand oersette yn it Frysk. Mar ik woe myn Joomla-website twatalich meitsje en ik woe it ôf ha foar de útrikking fan de Rely. It begûn mei 80 bestandsjes, dat wie efkes twa …