Het was een grijze en koude dag, zo’n dag waarop het gemakkelijk is je niet helemaal thuis te voelen in […]
It wie in grize en kâlde dei, sa’n dei wêrop it maklik is dy net hielendal thús te fielen yn […]