schrijf
It wie myn doel in werklik twatalich blog te skriuwen, dan wer skreaun yn de iene taal, dan wer yn […]
Huzen dy’t in eigen wrâld wjerspegelje yntrigearje my. It makket my net safolle út hoe ‘t dy wrâld foarmjûn wurdt: […]