Prijzen

Rely Jorritsma Priis 2016 Gemeente Littenseradiel / Rely Jorritsma Fûns, oktober 2016 It ferhaal Nacht hat in Rely Jorritsma Priis takend krigen. De útrikking wie op sneon 1 oktober 2016 yn Weidum. Ferhaal en sjueryrapport binne te lêzen yn it spesjale Rely Jorritsma-nûmer (jiergong 8, nûmer 5 2016) fan it literêre tydskrift Ensafh. …