schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Tag

jiske

Tag

jiske

Jiskebestimming

It is wer de tiid fan it jier dat der in bedrach fan myn rekken skreaun wurdt foar de begraffenisferiening…