Blog

Presintaasje twa boeken Janneke Spoelstra

Sneintemiddei 7 april presintearret Janneke Spoelstra har tredde dichtbondel Wij yn ’e draaimûne en har earste roman De parallaks yn doarpshûs De Kampioen, Skoallestrjitte 9, yn Hijum. Tiid: 15:00-17:00 oere (Ynrin: 14:30 oere). Mei ynlieding op dichtbondel en roman troch Ernst Bruinsma (útjouwer). Mei optredens fan: de dichters Syds Wiersma […]

Blog

In eigen plak op ‘e wrâld

Ynterview mei Janneke Spoelstra yn De Moanne, Jiergong 18, nûmer 1, maart 2019, side 38-41, troch Baukje Zijlstra.