Tsiende stjerdei Tiny Mulder

Tsiende stjerdei Tiny Mulder

Hjoed, 4 novimber 2020, is it de tsiende stjerdei fan Tiny Mulder, sjoernalist, skriuwer, dichter en meiwurker yn it ferset yn de Twadde Wrâldoarloch. De betinking fan 75 jier frijheid dit jier hie in moaie gelegenheid west om har wurk wer ris wat breder ûnder de...
Oerémis

Oerémis

It is hartstikke maityd. De krookjes brûze sûnt in wike ta de grûn út, de fûgels binne moarns ier en jûns let hielendal oerémis, it earste ljipaai is fûn. Oké, yn Gelderlân, mar dochs, it koe minder. Ik moast wol efkes tinke oan de alderleafste, dy’t altyd seit...