schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Tag

Frysk of Nederlânsk

Tag

Frysk of Nederlânsk

leaf, blad

Fryslân en de wrâld

It is no hast in jier ferlyn dat ik myn lêste blogje skreau op dit plak: immen moat dochs it…

Fage kunde of goede freon?

Goh, hoe moat ik dat gefoel no ûnder wurden bringe? Ien Rely Jorritsma Priis is in tafalstreffer, fage kunde dy…

Ik haw keazen

Hast in jier lyn begûn ik te wurkjen yn in mear as fulltime baan op oardel oere reizigjen fan myn…

Digifries

Ik bin in Fries om utens, mar no’t dat stadichoan al langer duorret as ik oait tocht hie, begjin ik…