schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Tag

Fries om utens

Tag

Fries om utens

Digifries

Ik bin in Fries om utens, mar no’t dat stadichoan al langer duorret as ik oait tocht hie, begjin ik…