Prijzen

Rely Jorritsma Priis 2016 Gemeente Littenseradiel / Rely Jorritsma Fûns, oktober 2016 It ferhaal Nacht hat in Rely Jorritsma Priis takend krigen. De útrikking wie op sneon 1 oktober 2016 yn Weidum. Ferhaal en sjueryrapport binne te lêzen yn it spesjale Rely Jorritsma-nûmer (jiergong 8, nûmer 5 2016) fan it literêre tydskrift Ensafh. …

Publicaties

 Ensafh: Rûch as tou Stichting Hispel / VBK-Media, desimber 2016, jiergong 8, nûmer 6 Semi-krystferhaal. Losse nûmers fan Ensafh binne foar €5,99 te keap.   LinKk: Tomme omheech Cedin, desimber 2016, jiergong 17, nûmer 3 Koart ferhaal foar de jongerein. Ensafh: Nacht Stichting Hispel / VBK-Media, oktober 2016, jiergong 8, …