Al vanaf mijn vierde jaar ben ik lid van de openbare bibliotheek, zonder onderbreking. Een van mijn zussen nam me […]
Al fan myn fjirde jier ôf bin ik lid fan de iepenbiere biblioteek, sûnder ûnderbrekking. Ien fan myn sussen naam […]
schrijf
It wie myn doel in werklik twatalich blog te skriuwen, dan wer skreaun yn de iene taal, dan wer yn […]
Vandaag was ik nog even bij Polare in Arnhem. Ik verkeerde in de naïeve veronderstelling dat ik daar misschien nog […]
Huzen dy’t in eigen wrâld wjerspegelje yntrigearje my. It makket my net safolle út hoe ‘t dy wrâld foarmjûn wurdt: […]
In mijn blog van vorige week schreef ik over Forbidden Colours, het themanummer van Merry Christmas Mr. Lawrence, een film […]