Friese boeken in alle bibliotheken buiten Friesland

Al vanaf mijn vierde jaar ben ik lid van de openbare bibliotheek, zonder onderbreking. Een van mijn zussen nam me mee naar de bibliotheek in Dokkum en er ging een wereld, wat zeg ik, een paradijs voor me open. Toen ik de kinderbibliotheek uit had, kon ik zonder mankeren overstappen …

Fryske-boeken-om-utens yn alle biblioteken

Al fan myn fjirde jier ôf bin ik lid fan de iepenbiere biblioteek, sûnder ûnderbrekking. Ien fan myn sussen naam my mei nei de biblioteek yn Dokkum en der gie in wrâld, wat sis ik, in paradys foar my iepen. Doe’t ik de bernebiblioteek út hie, koe ik sûnder mankearjen …

Kieze of net kieze, dat is de fraach

It wie myn doel in werklik twatalich blog te skriuwen, dan wer skreaun yn de iene taal, dan wer yn de oare, krekt sa as ik yn it deistich libben beide talen trochinoar brûk, sûnder der in oersetting by te jaan. Mar ik bin it spoar efkes bjuster: wurket dit …

Publicaties

 Ensafh: Rûch as tou Stichting Hispel / VBK-Media, desimber 2016, jiergong 8, nûmer 6 Semi-krystferhaal. Losse nûmers fan Ensafh binne foar €5,99 te keap.   LinKk: Tomme omheech Cedin, desimber 2016, jiergong 17, nûmer 3 Koart ferhaal foar de jongerein. Ensafh: Nacht Stichting Hispel / VBK-Media, oktober 2016, jiergong 8, …

Stof tot nadenken

Vandaag was ik nog even bij Polare in Arnhem. Ik verkeerde in de naïeve veronderstelling dat ik daar misschien nog wel een papieren agenda van 2014, die ik plotseling nodig meende te hebben, zou kunnen krijgen. Maar ja, het was de laatste dag of in elk geval een van de …

De H fan Hûs

Huzen dy’t in eigen wrâld wjerspegelje yntrigearje my. It makket my net safolle út hoe ’t dy wrâld foarmjûn wurdt: mei wurden, mei ferve, mei hout of papier, as it mar útsprutsen eigen is, in wrâld dy’t net al te ticht by it deistich libben leit, in mooglikheid om te …