De koma-korrektor ferskynt op Boekefeest 2018

De koma-korrektor ferskynt op Boekefeest 2018

10 maart 2018, Schaaf City Theater, Ljouwert: Boekefeest 2018 mei Griet Op de Beeck, Jetske Bilker, Neeltje Bonnema, Elske Schotanus, Hilda Talsma en Baukje Zijlstra. Kaarten oan de kassa €10,00, online no €7,50! Bestel se gau hjir.