Ferbeane kleuren

Ferbeane kleuren

As studint yn de jierren tachtich fan de foarige ieu tocht ik oprjocht dat we ├╗nderweis wienen nei in androgine maatskippij. Alles wiisde derop: frouwen mei skouderfullings, mannepakken, opskeard hier en Doc Martens, mannen mei kohlpotleadstreepkes ├╗nder de eagen,...