schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Starter

Als tweetalig (Fries-Nederlands) schrijver en redacteur werk ik voor algemene en wetenschappelijke uitgeverijen in Nederland en België. Ik schrijf voornamelijk fictie, maar daarnaast ook non-fictie, meestal in opdracht (zie verder onder Schrijven en Prijzen). Binnen de redactiefase van het uitgeefproces bied ik de volgende diensten aan: projectcoördinatie, auteursbegeleiding, inhoudelijke redactie en taalkundige redactie, op het gebied van fictie en non-fictie voor alle leeftijden (zie verder onder Redactie).

As twatalich (Frysk-Nederlânsk) skriuwer en redakteur wurkje ik foar algemiene en wittenskiplike útjouwerijen yn Nederlân en België. Ik skriuw benammen fiksje, mar dêrneist ek non-fiksje, meastal yn opdracht (sjoch fierder ûnder Schrijven en Prijzen). Binnen de redaksjefaze fan it útjouproses bied ik de neikommende tsjinsten oan: projektkoördinaasje, auteursbegelieding, ynhâldlike redaksje en taalkundige redaksje, op it gebiet fan fiksje en non-fiksje foar alle leeftiden (sjoch fierder ûnder Redactie).

Yn maart 2018 is myn debútroman De koma-korrektor ferskynd

    

Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is in boek te skriuwen oer it Indië-ferline fan har heit Siemen Vonk, rekket er yn koma. Siemen hat him yn 1945 oanmelden as oarlochsfrijwilliger foar Indië, mar hat dêr tidens in aksje in befel wegere. Wylst Siemen – fertize yn hallusinaasjes – yn it sikehûs leit, giet Betty op ûndersyk út nei it wêrom fan dy wegering. Wilens is der by de krante in reorganisaasje geande dy’t Betty twingt sels ek in kar te meitsjen. Mar hoe dochst dat as der mear fragen as antwurden lykje te wêzen, en wat makket dat in minske ‘nee’ seit as it derop oankomt? Safolle partijen, safolle ferhalen, mar ien ding is wis: it ferhaal kin altyd wer opnij ferteld wurde.

Foar in ynterview of lêzing kinne jo kontakt opnimme fia it kontaktformulier.

Foar resinsjes en ynterviews sjoch fierder ûnder Pers.

Op Sirkwy is algemiene ynformaasje te finen oer Fryske skriuwers en harren boeken.

 

De koma-korrektor

ISBN: 978 94 9217 680 6

Priis: € 17,50

Te keap yn de boekhannel of by de Afûk.

schrijf

 

Schrijven

Ik schrijf voornamelijk fictie, zowel in het Fries als in het Nederlands, maar daarnaast ook non-fictie in opdracht. Zie verder onder Schrijven voor een lijst van publicaties in diverse vormen en media: analoog en digitaal, in boeken, tijdschriften, kranten en online.

*

Ik skriuw benammen fiksje, sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk, mar ek wol non-fiksje yn opdracht. Sjoch fierder ûnder Schrijven foar in list mei publikaasjes yn ferskate foarmen en media: analooch en digitaal, yn boeken, tydskriften, kranten en online.

 

Redactie

Binnen de redactiefase van het uitgeefproces bied ik de volgende diensten aan:

    • projectcoördinatie
    • auteursbegeleiding
    • inhoudelijke redactie
    • taalkundige redactie

op het gebied van fictie en non-fictie voor alle leeftijden, in het Nederlands en in het Fries.