De koma-korrektor

Afûk, maart 2018

Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is in boek te skriuwen oer it Indië-ferline fan har heit Siemen Vonk, rekket er yn koma. Siemen hat him yn 1945 oanmelden as oarlochsfrijwilliger foar Indië, mar hat dêr tidens in aksje in befel wegere. Wylst Siemen – fertize yn hallusinaasjes – yn it sikehûs leit, giet Betty op ûndersyk út nei it wêrom fan dy wegering.

Wilens is der by de krante in reorganisaasje geande dy’t Betty twingt sels ek in kar te meitsjen. Mar hoe dochst dat as der mear fragen as antwurden lykje te wêzen, en wat makket dat in minske ‘nee’ seit as it derop oankomt? Safolle partijen, safolle ferhalen, mar ien ding is wis: it ferhaal kin altyd wer opnij ferteld wurde.

Te keap yn de boekhannel en by de Afûk.

Ensafh: Oertocht

Ensafh, jiergong 12, nûmer 6, desimber 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

It tige koart ferhaal (tkf) Oertocht is skreaun foar de Lange Koartproazajûn dy’t hâlden wurde soe yn De Bogt fen Guné yn Frjentsjer mar spitigernôch fanwege korona net trochgean koe.

Ensafh: Fleur

Ensafh, jiergong 11, nûmer 2, maaie 2019

Ensafh Fleur

It ferhaal Fleur is skreaun yn it kader fan it projekt Spijtproza fan Explore the North, mei tank oan Hinke Dorenbosch foar it dielen fan har libbensferhaal, dat it útgongspunt foarme.

Ensafh: In kattelibben

Ensafh webside, 10 febrewaris 2019

De kollum In kattelibben op de webside fan Ensafh.

Revisor: Nacht

De Bezige Bij / Stichting Revisor, augustus 2017, #16

Nederlandse vertaling van het verhaal Nacht (zie Rely Jorritsma Priis 2016 onder Prijzen).

Losse nummers van Revisor #16 zijn te koop voor €12,50.

Ensafh: Boeken earst

Ensafh webside, 24 maaie 2017

De kollum Boeken earst op de webside fan Ensafh.

Ensafh: In grutte lytse-stedsroman

Ensafh webside, 22 maart 2017

De kollum In grutte lytse-stedsroman op de webside fan Ensafh.

Friesch Dagblad: Ferhalen fan de fjoertoer fan Langerhin

NDC Mediagroep, fan 1 febrewaris 2017 oant 2 jannewaris 2019

Eltse moanne in koart ferhaal yn it Friesch Dagblad, yn in searje dy’t de titel Ferhalen fan de fjoertoer fan Langerhin meikrigen hat.

 Ensafh: Rûch as tou

Stichting Hispel / VBK-Media, desimber 2016, jiergong 8, nûmer 6

Schrijven

Semi-krystferhaal.

Losse nûmers fan Ensafh binne foar €5,99 te keap.

Ensafh: Nacht

Stichting Hispel / VBK-Media, oktober 2016, jiergong 8, nûmer 5

img_20161003_0002

Ta gelegenheid fan de útrikking fan de Rely Jorritsma Priis 2016 is der in spesjaal Rely-nûmer útjûn fan it literêre tydskrift Ensafh, mei dêryn ûnder mear it ferhaal Nacht.

Losse nûmers fan Ensafh binne foar €5,99 te keap.

De Moanne: Grenadine

De Moanne webside, 21 juli 2016

Fryske bewurking fan it ferhaal Grenadine (sjoch Publieksprijs Indische Bladzijde ûnder Prijzen).

De Moanne: Albert – Brusselske waffels – Camus

De Moanne webside, 18 maart 2016

Bydrage yn it kader fan ‘De lêzende mins’:  Albert – Brusselske waffels – Camus. 

Ensafh: Oer it hynder

Stichting Hispel / VBK-Media, oktober 2015, jiergong 7, nûmer 5

Ta gelegenheid fan de útrikking fan de Rely Jorritsma Priis 2015 is der in spesjaal Rely-nûmer útjûn fan it literêre tydskrift Ensafh, mei dêryn ûnder mear it ferhaal Oer it hynder.

Losse nûmers fan Ensafh binne foar €5,99 te keap.

Friesch Dagblad: MatCh

Friesch Dagblad / NDC Mediagroep, 11 april 2015

Nei oanlieding fan de Ferhalewedstryd 2015 is yn it Friesch Dagblad it ferhaal MatCh publisearre, oer in kloklieder en hoe ’t dingen totaal oars rinne kinne as ferwachte.

Ensafh: Mist

Stichting Hispel / VBK-Media, desimber 2013, jiergong 5, nûmer 6

Yn nûmer 6 / 2013 fan it literêre tydskrift Ensafh is it ferhaal Mist opnommen.

Losse nûmers fan Ensafh binne foar €5,99 te keap.

Ensafh: Skrabje

Stichting Hispel / VBK-Media, septimber 2013, jiergong 5, nûmer 4

Ta gelegenheid fan de útrikking fan de Rely Jorritsma Priis 2013 is der in spesjaal Rely-nûmer útjûn fan it literêre tydskrift Ensafh, mei dêryn ûnder mear it ferhaal Skrabje.

Losse nûmers fan Ensafh binne foar €5,99 te keap.

Gouden tijden, zwarte bladzijden: Sporen

dewebschrijvers.nl / CPNB, juni 2013

Voor de verhalenwedstrijd in het kader van het boekenweekthema van 2013 ‘Gouden tijden, zwarte bladzijden’ heeft Abdelkader Benali uit 350 inzendingen de 25 beste verhalen gekozen, waaronder het verhaal Sporen.

De hele bundel is hier online te lezen en is ook in beperkte softcover oplage geproduceerd.

Eendagsvliegen

YouTube, maart/april 2012

In het voorjaar van 2012 hebben Roelof van der Schaaf en ik (zeer) korte tijd geëxperimenteerd met de combinatie tekst, beeld en geluid. Uitgangspunt was om binnen een dag (vandaar de naam) te brainstormen, schrijven, beeld en geluid erbij te maken en het filmpje online te zetten. Al was het maar om te ervaren hoe het is om op paasmaandag met een voicerecorder boven een pan met kokende eieren te hangen:

Kijk op de Achterhoek

Provincie Gelderland, 2011

Tekst: Baukje Zijlstra, Fotografie: Roelof van der Schaaf

Beeldessay over krimp, traditie en vernieuwing in de Achterhoek.

Gratis te downloaden.

Thuis in Friesland

Uitgeverij Terra Lannoo B.V., 2008

Tekst: Baukje Zijlstra, Fotografie: Roelof van der Schaaf

Rijk geïllustreerd overzicht van geschiedenis, cultuur en natuur van Friesland.

https://youtu.be/J0WAbysghJM