Baukje Zijlstra

BAUKJE ZIJLSTRA IS SKRIUWER, OERSETTER EN REDAKTEUR

Har ferhalen binne publisearre yn ûnder oaren Ensafh en Revisor (sjoch Publicaties). Sy hat ferskate prizen wûn foar sawol Fryske as Nederlânske ferhalen, wêrûnder trije kear in Rely Jorritsmapriis, en yn 2019 de D.A. Tammingapriis foar it bêste Frysktalige proazadebút fan de foarôfgeande fiif jier (sjoch  Prijzen), foar har debútroman De koma-korrektor (sjoch De koma-korrektor en  Pers).

BAUKJE ZIJLSTRA IS SCHRIJVER, VERTALER EN REDACTEUR

Haar verhalen zijn gepubliceerd in onder andere Ensafh en Revisor (zie Publicaties). Ze heeft verschillende prijzen gewonnen voor zowel Nederlandse als Friese verhalen, waaronder drie keer een Rely Jorritsmapriis, en in 2019 de D.A. Tammingapriis voor het beste Friestalige prozadebuut van de voorafgaande vijf jaar (zie  Prijzen), voor haar debuutroman De koma-korrektor (zie De koma-korrektor en Pers).

Fleur

Fleur

Ensafh, jiergong 11, nûmer 2, maaie 2019 It ferhaal Fleur is skreaun yn it kader fan it projekt Spijtproza fan Explore the North, mei tank oan Hinke Dorenbosch foar it dielen fan har libbensferhaal, dat it útgongspunt foarme.

Lees meer
1e Ids de Beer-lezing in Theaterkerk Nes

1e Ids de Beer-lezing in Theaterkerk Nes

In vrijheid kiezen is het thema van de nationale herdenking en viering van 4 en 5 mei in 2019. In de aanloop hiernaartoe organiseert Theaterkerk Nes (Noardeast-Fryslân) op woensdag 17 april om 19.30 uur de eerste Ids de Beer-lezing met sprekers en muziek rondom dit...

Lees meer
Presintaasje twa boeken Janneke Spoelstra

Presintaasje twa boeken Janneke Spoelstra

Sneintemiddei 7 april presintearret Janneke Spoelstra har tredde dichtbondel Wij yn ’e draaimûne en har earste roman De parallaks yn doarpshûs De Kampioen, Skoallestrjitte 9, yn Hijum. Tiid: 15:00-17:00 oere (Ynrin: 14:30 oere). Mei ynlieding op dichtbondel en roman...

Lees meer
In eigen plak op ‘e wrâld

In eigen plak op ‘e wrâld

Ynterview mei Janneke Spoelstra oer ûnder oare har nije roman De parallaks en har nije dichtbondel Wij yn 'e draaimûne yn De Moanne, Jiergong 18, nûmer 1, maart 2019, side 38-41, troch Baukje Zijlstra. It ynterview is ek te lêzen op de webside fan De Moanne.

Lees meer
In kattelibben

In kattelibben

Op 10 febrewaris 2019 is de kollum 'In kattelibben' pleatst op de webside fan Ensafh. Sjoch/lês fierder op Ensafh.

Lees meer
Fuort mei it hokjetinken

Fuort mei it hokjetinken

Ynterview mei Lida Dykstra oer ûnder oare har boeken Wenje yn in skilderij, De huodsjes fan Mata-Hari en De weddenskip yn De Moanne, Jiergong 17, nûmer 7, desimber 2018, side 42-45, troch Baukje Zijlstra. It ynterview is ek te lêzen op de webside fan De Moanne....

Lees meer
Explore the North 2018: Spijtproza

Explore the North 2018: Spijtproza

23 en 24 novimber 2018, OBE, Ljouwert: Explore the North – Spijtproza, mei û.o. Dorien de Wit, Sipke de Schiffart en Baukje Zijlstra. Yn opdracht fan UP! Nederland en Explore the North, dat behalven in festival ek in ynterdissiplinêr produksjehûs is foar literatuer,...

Lees meer
Jelma Knol – Ferskowende bylden

Jelma Knol – Ferskowende bylden

Jelma Knol - Ferskowende bylden - Ensafh jg. 10, nr. 3 2018, p. 53-54. ‘De koma-korrektor is in roman dêr’st noch hiel lang oer neitinke kinst. Sa’n boek jout dy werris it gefoel hoe relevant, ek maatskiplik, literatuer wêze kin.’  

Lees meer
Literêre jûn yn biblioteek Makkum

Literêre jûn yn biblioteek Makkum

Op 15 maart 2018 wie der yn it kader fan de Boekewike 2018 yn de biblioteek fan Makkum in literêre jûn mei Jetske Bilker, Hein Jaap Hilarides en Baukje Zijlstra. Yn in programma mei in ôfwikseling fan ynterview, foardracht en muzyk fertelde Bilker oer har oersetting...

Lees meer
De koma-korrektor ferskynt op Boekefeest 2018

De koma-korrektor ferskynt op Boekefeest 2018

10 maart 2018, Schaaf City Theater, Ljouwert: Boekefeest 2018 mei Griet Op de Beeck, Jetske Bilker, Neeltje Bonnema, Elske Schotanus, Hilda Talsma en Baukje Zijlstra. Kaarten oan de kassa €10,00, online no €7,50! Bestel se gau hjir.

Lees meer
De koma-korrektor

De koma-korrektor

10 maart 2018: debútroman De koma-korrektor ferskynd Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is in boek te skriuwen oer it Indië-ferline fan har heit Siemen Vonk, rekket er yn koma. Siemen hat him yn 1945 oanmelden as oarlochsfrijwilliger...

Lees meer
De magie van het woord, hoe dan ook

De magie van het woord, hoe dan ook

In april 1989 werd het VPRO-televisieprogramma Nauwgezet en wanhopig uitgezonden, vier afleveringen van twee uur waarin Wim Kayzer niets anders doet dan vier schrijvers interviewen: Jorge Semprún, George Steiner, György Konrád en Gabriël García Márquez. Dit wordt...

Lees meer
De magy fan it wurd, hoe dan ek

De magy fan it wurd, hoe dan ek

Yn april 1989 waard it VPRO-televyzjeprogramma Nauwgezet en wanhopig útstjoerd, fjouwer ôfleveringen fan twa oeren wêryn’t Wim Kayzer neat oars docht as fjouwer skriuwers ynterviewe: Jorge Semprún, George Steiner, György Konrád en Gabriël García Márquez. Dit wurdt...

Lees meer
Literatuur als leger of huis van warm plexiglas

Literatuur als leger of huis van warm plexiglas

A language is a dialect with an army and navy is een van de eerste dingen die ik leerde toen ik mij tijdens mijn studie begon te verdiepen in meertaligheid (of misschien is het eerder het laatste wat ik heb onthouden). Het is een gezegde met een enigszins vage...

Lees meer