Home

Op 15 maart 2018 wie der yn it kader fan de Boekewike 2018 yn de biblioteek fan Makkum in literêre jûn mei Jetske Bilker, Hein Jaap Hilarides en Baukje Zijlstra. Yn in programma mei in ôfwikseling fan ynterview, foardracht en muzyk fertelde Bilker oer har oersetting fan it Boekewikegeskink Sa’t Lees meer
10 maart 2018, Schaaf City Theater, Ljouwert: Boekefeest 2018 mei Griet Op de Beeck, Jetske Bilker, Neeltje Bonnema, Elske Schotanus, Hilda Talsma en Baukje Zijlstra. Kaarten oan de kassa €10,00, online no €7,50! Bestel se gau hjir. Lees meer
10 maart 2018: debútroman De koma-korrektor ferskynd Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is in boek te skriuwen oer it Indië-ferline fan har heit Siemen Vonk, rekket er yn koma. Siemen hat him yn 1945 oanmelden as oarlochsfrijwilliger foar Indië, mar hat dêr tidens Lees meer
Stel dy foar: in skriuwer dy’t yn it djipst fan de nacht op in ljochtjouwend skerm letters typt. In april 1989 werd het VPRO-televisieprogramma Nauwgezet en wanhopig uitgezonden, vier afleveringen van twee uur waarin Wim Kayzer niets anders doet dan vier schrijvers interviewen: Jorge Semprún, George Steiner, György Konrád en Lees meer
In skriuwer dy’t yn it djipst fan de nacht op in ljochtjouwend skerm letters typt Yn april 1989 waard it VPRO-televyzjeprogramma Nauwgezet en wanhopig útstjoerd, fjouwer ôfleveringen fan twa oeren wêryn’t Wim Kayzer neat oars docht as fjouwer skriuwers ynterviewe: Jorge Semprún, George Steiner, György Konrád en Gabriël García Márquez. Lees meer
Literatuur als leger of huis van warm plexiglas? A language is a dialect with an army and navy is een van de eerste dingen die ik leerde toen ik mij tijdens mijn studie begon te verdiepen in meertaligheid (of misschien is het eerder het laatste wat ik heb onthouden). Het Lees meer
Literatuer as leger of hûs fan waarm pleksyglês? A language is a dialect with an army and navy is ien fan de earste dingen dy’t ik learde doe’t ik my yn myn stúdzjetiid begûn te ferdjipjen yn meartaligens (of miskien is it earder it lêste dat ik ûnthâlden haw). It Lees meer
Eerste aanleg, tweede thuis. Al vanaf mijn vierde jaar ben ik lid van de openbare bibliotheek, zonder onderbreking. Een van mijn zussen nam me mee naar de bibliotheek in Dokkum en er ging een wereld, wat zeg ik, een paradijs voor me open. Toen ik de kinderbibliotheek uit had, kon Lees meer