schrijven & redactie / skriuwe & redaksje

Fuort mei it hokjetinken

Ynterview mei Lida Dykstra yn De Moanne, Jiergong 17, nûmer 7, desimber 2018, side 42-45, troch Baukje Zijlstra.

It ynterview is ek te lêzen op de webside fan De Moanne.