Publicaties

 Ensafh: Rûch as tou Stichting Hispel / VBK-Media, desimber 2016, jiergong 8, nûmer 6 Semi-krystferhaal. Losse nûmers fan Ensafh binne foar €5,99 te keap.   LinKk: Tomme omheech Cedin, desimber 2016, jiergong 17, nûmer 3 Koart ferhaal foar de jongerein. Ensafh: Nacht Stichting Hispel / VBK-Media, oktober 2016, jiergong 8, …