Yn april 1989 waard it VPRO-televyzjeprogramma Nauwgezet en wanhopig útstjoerd, fjouwer ôfleveringen fan twa oeren wêryn’t Wim Kayzer neat oars […]
A language is a dialect with an army and navy is ien fan de earste dingen dy’t ik learde doe’t […]
Al fan myn fjirde jier ôf bin ik lid fan de iepenbiere biblioteek, sûnder ûnderbrekking. Ien fan myn sussen naam […]
Nei de ferhuzing nei it fierders prachtige gebou Rozet, en nei de ynfiering fan de saneamde retailopstelling (dat men yn […]
It wie in grize en kâlde dei, sa’n dei wêrop it maklik is dy net hielendal thús te fielen yn […]
Boeken wêryn’t de skieding tusken fiksje en non-fiksje net sa dúdlik is, roppe faak heftige reaksjes op. It skynt sa […]
leaf, blad
It is no hast in jier ferlyn dat ik myn lêste blogje skreau op dit plak: immen moat dochs it […]
Goh, hoe moat ik dat gefoel no ûnder wurden bringe? Ien Rely Jorritsma Priis is in tafalstreffer, fage kunde dy […]
chili
α ‘Mei ik wat geks freegje? Wolle jo myn tas efkes iepenhâlde?’ Sûnder dat ik wat yn de gaten hân […]
Wat is it dochs dat my oanlûkt yn minsken dy ’t út ’e toan falle, oan nee-sizzers? Us heit wie […]
Hast in jier lyn begûn ik te wurkjen yn in mear as fulltime baan op oardel oere reizigjen fan myn […]
schrijf
It wie myn doel in werklik twatalich blog te skriuwen, dan wer skreaun yn de iene taal, dan wer yn […]
Huzen dy’t in eigen wrâld wjerspegelje yntrigearje my. It makket my net safolle út hoe ’t dy wrâld foarmjûn wurdt: […]
It is hartstikke maityd. De krookjes brûze sûnt in wike ta de grûn út, de fûgels binne moarns ier en […]

{basicyoutube}nflu3gL-rvo{/basicyoutube}

As studint yn de jierren tachtich fan de foarige ieu tocht ik oprjocht dat we ûnderweis wienen nei in androgine maatskippij. Alles wiisde derop: frouwen mei skouderfullings, mannepakken, opskeard hier en Doc Martens, mannen mei kohlpotleadstreepkes ûnder de eagen, eyeliner boppe de eagen, in slach yn it lange hier of sels permanint, en deselde Doc Martens as de frouwen. De grutste ferskillen soene weifalle en mannen en frouwen soene hieltyd mear nei-inoar ta groeie. We soene beide likefolle foar de bern en it húshâlden soargje, yn alle frijheid foar deselde beroppen kieze en foar itselde wurk itselde fertsjinje.

It is wer de tiid fan it jier dat der in bedrach fan myn rekken skreaun wurdt foar de begraffenisferiening […]
Sit ik te fier fuort om it lêste nijs mei te krijen, of is it gewoan efkes stil oan it […]
As ik witten hie wêr’t ik oan begûn, dan hie ik it wierskynlik net dien: it hiele Joomla-taalbestand oersette yn […]
Ik bin in Fries om utens, mar no’t dat stadichoan al langer duorret as ik oait tocht hie, begjin ik […]