Blog

Sfeervolle 1e Ids de Beer-lezing

Op 17 april 2019 vond de 1e Ids de Beer-lezing plaats in de sfeervolle Theaterkerk Nes, rondom het thema van Nationaal Comité 4 en 5 mei: In vrijheid kiezen. Voor meer foto’s zie Skerp.net.

Blog

1e Ids de Beer-lezing in Theaterkerk Nes

In vrijheid kiezen is het thema van de nationale herdenking en viering van 4 en 5 mei in 2019. In de aanloop hiernaartoe organiseert Theaterkerk Nes (Noardeast-Fryslân) op woensdag 17 april om 19.30 uur de eerste Ids de Beer-lezing met sprekers en muziek rondom dit thema. Het is de eerste […]

Blog

Presintaasje twa boeken Janneke Spoelstra

Sneintemiddei 7 april presintearret Janneke Spoelstra har tredde dichtbondel Wij yn ’e draaimûne en har earste roman De parallaks yn doarpshûs De Kampioen, Skoallestrjitte 9, yn Hijum. Tiid: 15:00-17:00 oere (Ynrin: 14:30 oere). Mei ynlieding op dichtbondel en roman troch Ernst Bruinsma (útjouwer). Mei optredens fan: de dichters Syds Wiersma […]

Blog

In eigen plak op ‘e wrâld

Ynterview mei Janneke Spoelstra yn De Moanne, Jiergong 18, nûmer 1, maart 2019, side 38-41, troch Baukje Zijlstra.

Blog

In kattelibben

Op 10 febrewaris 2019 is de kollum ‘In kattelibben’ pleatst op de webside fan Ensafh. Sjoch/lês fierder op Ensafh.

Blog

Fuort mei it hokjetinken

Ynterview mei Lida Dykstra yn De Moanne, Jiergong 17, nûmer 7, desimber 2018, side 42-45, troch Baukje Zijlstra.  

Blog

Explore the North 2018: Spijtproza

23 en 24 novimber 2018, OBE, Ljouwert: Explore the North – Spijtproza, mei û.o. Sipke de Schiffart, Dorien de Wit en Baukje Zijlstra. Yn opdracht fan UP! Nederland en Explore the North, dat behalven in festival ek in ynterdissiplinêr produksjehûs is foar literatuer, taal en meartaligens, haw ik Fleur skreaun. […]

Blog Publicaties

Jelma Knol – Ferskowende bylden

Jelma Knol – Ferskowende bylden – Ensafh jg. 10, nr. 3 2018, p. 53-54. ‘De koma-korrektor is in roman dêr’st noch hiel lang oer neitinke kinst. Sa’n boek jout dy werris it gefoel hoe relevant, ek maatskiplik, literatuer wêze kin.’