Fan sneon 29 maaie oant snein 6 juny is it Boekewikegeskink fan Hanna Bervoets ek yn it Frysk te krijen, […]
Fiifensantich jier nei de befrijing fan Nederlân oan it ein fan de Twadde Wrâldoarloch feroaret noch hieltyd it tinken oer […]
It lêste nûmer fan Ensafh fan 2020 is foar it grutste part wijd oan it tige koarte ferhaal (tkf ). […]
Hjoed, 4 novimber 2020, is it de tsiende stjerdei fan Tiny Mulder, sjoernalist, skriuwer, dichter en meiwurker yn it ferset […]
Ynterview mei de direkteur fan Omrop Fryslân Nina Hiddema oer ûnder mear kwaliteit tsjinoer kwantiteit, harkje nei meiwurkers en publyk, […]
Fanwegen it corona-firus giet it programma yn Ljouwert en Burgum net troch. Yn de Boekewike sille skriuwer en byldzjend keunstner […]
Op sneon 7 maart, de earste dei fan de Boekewike, organisearret Boeken fan Fryslân in literêre jûn yn de eardere […]
Freed 31 jannewaris 2020 sil yn Café de Bakkersdochter yn Snits BoekWinterBoek plakfine, mei meiwurking fan Henk van der Veer, […]
Dat wie hartstikke leuk om te meitsjen: in podcast fan in fragmint fan De koma-korrektor is no te beharkjen fia […]
Foto Annejet van der Zijl: Anja van Wijgerden.   Ek yn 2020 komt der wer in Fryske oersetting fan it […]
Op freed 21 juny 2019 waard yn Tresoar de D.A. Tammingapriis foar it bêste Fryske proazadebút yn de ôfrûne fiif […]
Graach sjogge wy jo kommen op freedtemiddei 21 juny, om 15.30 oere by Tresoar, Gysbert Japicxseal, Bûterhoeke 1, Ljouwert wannear’t […]
Skriuwster Baukje Zijlstra fan Frjentsjer krijt de D.A. Tammingapriis foar har romandebút De koma-korrektor (Utjouwerij Afûk). Sy ûntfangt de priis, in jildbedrach fan […]
Ensafh, jiergong 11, nûmer 2, maaie 2019 It ferhaal Fleur is skreaun yn it kader fan it projekt Spijtproza fan […]
Op 17 april 2019 vond de 1e Ids de Beer-lezing plaats in de sfeervolle Theaterkerk Nes, rondom het thema van […]
In vrijheid kiezen is het thema van de nationale herdenking en viering van 4 en 5 mei in 2019. In […]
Sneintemiddei 7 april presintearret Janneke Spoelstra har tredde dichtbondel Wij yn ’e draaimûne en har earste roman De parallaks yn […]
Ynterview mei Janneke Spoelstra oer ûnder oare har nije roman De parallaks en har nije dichtbondel Wij yn ‘e draaimûne […]
Op 10 febrewaris 2019 is de kollum ‘In kattelibben’ pleatst op de webside fan Ensafh. Sjoch/lês fierder op Ensafh.
Ynterview mei Lida Dykstra oer ûnder oare har boeken Wenje yn in skilderij, De huodsjes fan Mata-Hari en De weddenskip […]
23 en 24 novimber 2018, OBE, Ljouwert: Explore the North – Spijtproza, mei û.o. Dorien de Wit, Sipke de Schiffart […]
Jelma Knol – Ferskowende bylden – Ensafh jg. 10, nr. 3 2018, p. 53-54. ‘De koma-korrektor is in roman dêr’st […]
Op 15 maart 2018 wie der yn it kader fan de Boekewike 2018 yn de biblioteek fan Makkum in literêre […]
10 maart 2018, Schaaf City Theater, Ljouwert: Boekefeest 2018 mei Griet Op de Beeck, Jetske Bilker, Neeltje Bonnema, Elske Schotanus, […]
10 maart 2018: debútroman De koma-korrektor ferskynd Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is […]
In april 1989 werd het VPRO-televisieprogramma Nauwgezet en wanhopig uitgezonden, vier afleveringen van twee uur waarin Wim Kayzer niets anders […]
Yn april 1989 waard it VPRO-televyzjeprogramma Nauwgezet en wanhopig útstjoerd, fjouwer ôfleveringen fan twa oeren wêryn’t Wim Kayzer neat oars […]
A language is a dialect with an army and navy is een van de eerste dingen die ik leerde toen […]
A language is a dialect with an army and navy is ien fan de earste dingen dy’t ik learde doe’t […]
Al vanaf mijn vierde jaar ben ik lid van de openbare bibliotheek, zonder onderbreking. Een van mijn zussen nam me […]
Al fan myn fjirde jier ôf bin ik lid fan de iepenbiere biblioteek, sûnder ûnderbrekking. Ien fan myn sussen naam […]
Na de verhuizing naar het overigens prachtige gebouw Rozet, en na de invoering van de zogenaamde retailopstelling (dat men in […]
Nei de ferhuzing nei it fierders prachtige gebou Rozet, en nei de ynfiering fan de saneamde retailopstelling (dat men yn […]
Het was een grijze en koude dag, zo’n dag waarop het gemakkelijk is je niet helemaal thuis te voelen in […]
It wie in grize en kâlde dei, sa’n dei wêrop it maklik is dy net hielendal thús te fielen yn […]
Boeken waarin de scheiding tussen fictie en non-fictie niet zo duidelijk is, roepen vaak heftige reacties op. Het schijnt zo […]
Boeken wêryn’t de skieding tusken fiksje en non-fiksje net sa dúdlik is, roppe faak heftige reaksjes op. It skynt sa […]
feit of fiksje?
Afgelopen zomer heb ik De zevende functie van taal van Laurent Binet gelezen. Zijn vorige boek, HhhH [Himmlers hersens heten […]
feit of fiksje?
Ofrûne simmer haw ik De sânde funksje fan taal, of om krekt te wêzen De zevende functie van taal, fan Laurent […]
leaf, blad
Het is nu bijna een jaar geleden dat ik mijn laatste blogje schreef op deze plaats: iemand moet toch het […]
leaf, blad
It is no hast in jier ferlyn dat ik myn lêste blogje skreau op dit plak: immen moat dochs it […]
Goh, hoe moat ik dat gefoel no ûnder wurden bringe? Ien Rely Jorritsma Priis is in tafalstreffer, fage kunde dy […]
chili
α ‘Mei ik wat geks freegje? Wolle jo myn tas efkes iepenhâlde?’ Sûnder dat ik wat yn de gaten hân […]
Wat is it dochs dat my oanlûkt yn minsken dy ’t út ’e toan falle, oan nee-sizzers? Us heit wie […]
indisch1
Om de draad van het boek over Indië weer op te pakken, bladerde ik door het fotoalbum van mijn vader. […]
Hast in jier lyn begûn ik te wurkjen yn in mear as fulltime baan op oardel oere reizigjen fan myn […]
schrijf
It wie myn doel in werklik twatalich blog te skriuwen, dan wer skreaun yn de iene taal, dan wer yn […]
Vandaag was ik nog even bij Polare in Arnhem. Ik verkeerde in de naïeve veronderstelling dat ik daar misschien nog […]
Huzen dy’t in eigen wrâld wjerspegelje yntrigearje my. It makket my net safolle út hoe ’t dy wrâld foarmjûn wurdt: […]
Ik hoop je te vinden in Cirebon in Indonesië. Het lijkt meteen raak. Uit de verhalen weet ik dat je […]
It is hartstikke maityd. De krookjes brûze sûnt in wike ta de grûn út, de fûgels binne moarns ier en […]
In mijn blog van vorige week schreef ik over Forbidden Colours, het themanummer van Merry Christmas Mr. Lawrence, een film […]
Het was een zonnige zondagmiddag. Mijn allerliefste en ik liepen over de Rijnkade. Ik rook het voordat ik het zag: […]
It is wer de tiid fan it jier dat der in bedrach fan myn rekken skreaun wurdt foar de begraffenisferiening […]
Het was mijn eerste echte baan, een betrekking als corrector bij wat toen nog de Friese Pers Courantengroep heette. Bij […]
Sit ik te fier fuort om it lêste nijs mei te krijen, of is it gewoan efkes stil oan it […]
De geschiedenisles die ik vroeger op de lagere en middelbare school kreeg, ging voornamelijk over koningen, keizers en admiraals. Hoewel […]
As ik witten hie wêr’t ik oan begûn, dan hie ik it wierskynlik net dien: it hiele Joomla-taalbestand oersette yn […]
Onlangs las ik in Lambert Giebels’ biografie over Soekarno dat een van de gelukkigste periodes in zijn leven de jaren […]
Ik bin in Fries om utens, mar no’t dat stadichoan al langer duorret as ik oait tocht hie, begjin ik […]