Fan sneon 29 maaie oant snein 6 juny is it Boekewikegeskink fan Hanna Bervoets ek yn it Frysk te krijen, sawol yn as bûten Fryslân: in ferhaal dat yndruk makket en in prachtich kadoboek. Yn de Ljouwerter Krante in ynterview fan Elisabeth Post mei Hanna oer har boek en mei mysels oer de Fryske oersetting.

Vanaf zaterdag 29 mei tot zondag 6 juni is het Boekenweekgeschenk van Hanna Bervoets ook in het Fries te krijgen, zowel in als buiten Friesland: een indrukwekkend verhaal en een prachtig cadeauboek. In de Leeuwarder Courant een interview van Elisabeth Post met Hanna over haar boek en met mijzelf over de Friese vertaling.