Fryske-boeken-om-utens yn alle biblioteken

Fryske-boeken-om-utens yn alle biblioteken

Al fan myn fjirde jier ôf bin ik lid fan de iepenbiere biblioteek, sûnder ûnderbrekking. Ien fan myn sussen naam my mei nei de biblioteek yn Dokkum en der gie in wrâld, wat sis ik, in paradys foar my iepen. Doe’t ik de bernebiblioteek út hie, koe ik sûnder mankearjen...
Een grote sprong voorwaarts

Een grote sprong voorwaarts

Na de verhuizing naar het overigens prachtige gebouw Rozet, en na de invoering van de zogenaamde retailopstelling (dat men in de bibliotheekwereld maar snel van deze Grote Dwaling terug mag komen), waarbij je gegarandeerd niks meer terug kunt vinden, waren de vier...
Een grote sprong voorwaarts

In grutte sprong foarút

Nei de ferhuzing nei it fierders prachtige gebou Rozet, en nei de ynfiering fan de saneamde retailopstelling (dat men yn de biblioteekwrâld mar gau weromkomme mei fan dizze Grutte Dwaling), wêrby’st garandearre neat mear weromfine kinst, wienen de fjouwer planken mei...
Rely Jorritsma: een weifelende Fries in Nijmegen

Rely Jorritsma: een weifelende Fries in Nijmegen

Het was een grijze en koude dag, zo’n dag waarop het gemakkelijk is je niet helemaal thuis te voelen in de wereld. Bij mij vertaalt zich dat vaak in de vraag: Wanneer zullen we terug naar Friesland verhuizen? De allerliefste verzuchtte: ‘Er is voorlopig geen enkele...
Rely Jorritsma: in wifeljende Fries-om-utens

Rely Jorritsma: in wifeljende Fries-om-utens

It wie in grize en kâlde dei, sa’n dei wêrop it maklik is dy net hielendal thús te fielen yn de wrâld. By my fertaalt him dat dan faak yn: wannear sille we werom ferhúzje nei Fryslân? De alderleafste fersuchte: ‘Der is foarearst gjin inkele reden wêromsto hjir net...