Literatuer as leger of hûs fan waarm pleksyglês

Literatuer as leger of hûs fan waarm pleksyglês

A language is a dialect with an army and navy is ien fan de earste dingen dy’t ik learde doe’t ik my yn myn stúdzjetiid begûn te ferdjipjen yn meartaligens (of miskien is it earder it lêste dat ik ûnthâlden haw). It is in siswize mei in wat dizenige oarsprong, dy’t...
Friese boeken in alle bibliotheken buiten Friesland

Fryske-boeken-om-utens yn alle biblioteken

Al fan myn fjirde jier ôf bin ik lid fan de iepenbiere biblioteek, sûnder ûnderbrekking. Ien fan myn sussen naam my mei nei de biblioteek yn Dokkum en der gie in wrâld, wat sis ik, in paradys foar my iepen. Doe’t ik de bernebiblioteek út hie, koe ik sûnder mankearjen...
Een grote sprong voorwaarts

Een grote sprong voorwaarts

Na de verhuizing naar het overigens prachtige gebouw Rozet, en na de invoering van de zogenaamde retailopstelling (dat men in de bibliotheekwereld maar snel van deze Grote Dwaling terug mag komen), waarbij je gegarandeerd niks meer terug kunt vinden, waren de vier...
Een grote sprong voorwaarts

In grutte sprong foarút

Nei de ferhuzing nei it fierders prachtige gebou Rozet, en nei de ynfiering fan de saneamde retailopstelling (dat men yn de biblioteekwrâld mar gau weromkomme mei fan dizze Grutte Dwaling), wêrby’st garandearre neat mear weromfine kinst, wienen de fjouwer planken mei...