Fan sneon 29 maaie oant snein 6 juny is it Boekewikegeskink fan Hanna Bervoets ek yn it Frysk te krijen, […]
Fiifensantich jier nei de befrijing fan Nederlân oan it ein fan de Twadde Wrâldoarloch feroaret noch hieltyd it tinken oer […]
It lêste nûmer fan Ensafh fan 2020 is foar it grutste part wijd oan it tige koarte ferhaal (tkf ). […]
Hjoed, 4 novimber 2020, is it de tsiende stjerdei fan Tiny Mulder, sjoernalist, skriuwer, dichter en meiwurker yn it ferset […]
Ynterview mei de direkteur fan Omrop Fryslân Nina Hiddema oer ûnder mear kwaliteit tsjinoer kwantiteit, harkje nei meiwurkers en publyk, […]
Fanwegen it corona-firus giet it programma yn Ljouwert en Burgum net troch. Yn de Boekewike sille skriuwer en byldzjend keunstner […]
Op sneon 7 maart, de earste dei fan de Boekewike, organisearret Boeken fan Fryslân in literêre jûn yn de eardere […]
Freed 31 jannewaris 2020 sil yn Café de Bakkersdochter yn Snits BoekWinterBoek plakfine, mei meiwurking fan Henk van der Veer, […]
Dat wie hartstikke leuk om te meitsjen: in podcast fan in fragmint fan De koma-korrektor is no te beharkjen fia […]
Foto Annejet van der Zijl: Anja van Wijgerden.   Ek yn 2020 komt der wer in Fryske oersetting fan it […]
Op freed 21 juny 2019 waard yn Tresoar de D.A. Tammingapriis foar it bêste Fryske proazadebút yn de ôfrûne fiif […]
Graach sjogge wy jo kommen op freedtemiddei 21 juny, om 15.30 oere by Tresoar, Gysbert Japicxseal, Bûterhoeke 1, Ljouwert wannear’t […]
Skriuwster Baukje Zijlstra fan Frjentsjer krijt de D.A. Tammingapriis foar har romandebút De koma-korrektor (Utjouwerij Afûk). Sy ûntfangt de priis, in jildbedrach fan […]
Ensafh, jiergong 11, nûmer 2, maaie 2019 It ferhaal Fleur is skreaun yn it kader fan it projekt Spijtproza fan […]
Op 17 april 2019 vond de 1e Ids de Beer-lezing plaats in de sfeervolle Theaterkerk Nes, rondom het thema van […]
In vrijheid kiezen is het thema van de nationale herdenking en viering van 4 en 5 mei in 2019. In […]
Sneintemiddei 7 april presintearret Janneke Spoelstra har tredde dichtbondel Wij yn ’e draaimûne en har earste roman De parallaks yn […]
Ynterview mei Janneke Spoelstra oer ûnder oare har nije roman De parallaks en har nije dichtbondel Wij yn ‘e draaimûne […]
Op 10 febrewaris 2019 is de kollum ‘In kattelibben’ pleatst op de webside fan Ensafh. Sjoch/lês fierder op Ensafh.
Ynterview mei Lida Dykstra oer ûnder oare har boeken Wenje yn in skilderij, De huodsjes fan Mata-Hari en De weddenskip […]
23 en 24 novimber 2018, OBE, Ljouwert: Explore the North – Spijtproza, mei û.o. Dorien de Wit, Sipke de Schiffart […]
Jelma Knol – Ferskowende bylden – Ensafh jg. 10, nr. 3 2018, p. 53-54. ‘De koma-korrektor is in roman dêr’st […]
Op 15 maart 2018 wie der yn it kader fan de Boekewike 2018 yn de biblioteek fan Makkum in literêre […]
10 maart 2018, Schaaf City Theater, Ljouwert: Boekefeest 2018 mei Griet Op de Beeck, Jetske Bilker, Neeltje Bonnema, Elske Schotanus, […]
10 maart 2018: debútroman De koma-korrektor ferskynd Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is […]
In april 1989 werd het VPRO-televisieprogramma Nauwgezet en wanhopig uitgezonden, vier afleveringen van twee uur waarin Wim Kayzer niets anders […]
Yn april 1989 waard it VPRO-televyzjeprogramma Nauwgezet en wanhopig útstjoerd, fjouwer ôfleveringen fan twa oeren wêryn’t Wim Kayzer neat oars […]
A language is a dialect with an army and navy is een van de eerste dingen die ik leerde toen […]
A language is a dialect with an army and navy is ien fan de earste dingen dy’t ik learde doe’t […]
Al vanaf mijn vierde jaar ben ik lid van de openbare bibliotheek, zonder onderbreking. Een van mijn zussen nam me […]
Al fan myn fjirde jier ôf bin ik lid fan de iepenbiere biblioteek, sûnder ûnderbrekking. Ien fan myn sussen naam […]
Na de verhuizing naar het overigens prachtige gebouw Rozet, en na de invoering van de zogenaamde retailopstelling (dat men in […]
Nei de ferhuzing nei it fierders prachtige gebou Rozet, en nei de ynfiering fan de saneamde retailopstelling (dat men yn […]
Het was een grijze en koude dag, zo’n dag waarop het gemakkelijk is je niet helemaal thuis te voelen in […]
It wie in grize en kâlde dei, sa’n dei wêrop it maklik is dy net hielendal thús te fielen yn […]
Boeken waarin de scheiding tussen fictie en non-fictie niet zo duidelijk is, roepen vaak heftige reacties op. Het schijnt zo […]
Boeken wêryn’t de skieding tusken fiksje en non-fiksje net sa dúdlik is, roppe faak heftige reaksjes op. It skynt sa […]
feit of fiksje?
Afgelopen zomer heb ik De zevende functie van taal van Laurent Binet gelezen. Zijn vorige boek, HhhH [Himmlers hersens heten […]
feit of fiksje?
Ofrûne simmer haw ik De sânde funksje fan taal, of om krekt te wêzen De zevende functie van taal, fan Laurent […]
leaf, blad
Het is nu bijna een jaar geleden dat ik mijn laatste blogje schreef op deze plaats: iemand moet toch het […]
leaf, blad
It is no hast in jier ferlyn dat ik myn lêste blogje skreau op dit plak: immen moat dochs it […]
Goh, hoe moat ik dat gefoel no ûnder wurden bringe? Ien Rely Jorritsma Priis is in tafalstreffer, fage kunde dy […]
chili
α ‘Mei ik wat geks freegje? Wolle jo myn tas efkes iepenhâlde?’ Sûnder dat ik wat yn de gaten hân […]
Wat is it dochs dat my oanlûkt yn minsken dy ’t út ’e toan falle, oan nee-sizzers? Us heit wie […]
indisch1
Om de draad van het boek over Indië weer op te pakken, bladerde ik door het fotoalbum van mijn vader. […]
Hast in jier lyn begûn ik te wurkjen yn in mear as fulltime baan op oardel oere reizigjen fan myn […]
schrijf
It wie myn doel in werklik twatalich blog te skriuwen, dan wer skreaun yn de iene taal, dan wer yn […]
Vandaag was ik nog even bij Polare in Arnhem. Ik verkeerde in de naïeve veronderstelling dat ik daar misschien nog […]
Huzen dy’t in eigen wrâld wjerspegelje yntrigearje my. It makket my net safolle út hoe ’t dy wrâld foarmjûn wurdt: […]
Ik hoop je te vinden in Cirebon in Indonesië. Het lijkt meteen raak. Uit de verhalen weet ik dat je […]
It is hartstikke maityd. De krookjes brûze sûnt in wike ta de grûn út, de fûgels binne moarns ier en […]
In mijn blog van vorige week schreef ik over Forbidden Colours, het themanummer van Merry Christmas Mr. Lawrence, een film […]

{basicyoutube}nflu3gL-rvo{/basicyoutube}

As studint yn de jierren tachtich fan de foarige ieu tocht ik oprjocht dat we ûnderweis wienen nei in androgine maatskippij. Alles wiisde derop: frouwen mei skouderfullings, mannepakken, opskeard hier en Doc Martens, mannen mei kohlpotleadstreepkes ûnder de eagen, eyeliner boppe de eagen, in slach yn it lange hier of sels permanint, en deselde Doc Martens as de frouwen. De grutste ferskillen soene weifalle en mannen en frouwen soene hieltyd mear nei-inoar ta groeie. We soene beide likefolle foar de bern en it húshâlden soargje, yn alle frijheid foar deselde beroppen kieze en foar itselde wurk itselde fertsjinje.

Het was een zonnige zondagmiddag. Mijn allerliefste en ik liepen over de Rijnkade. Ik rook het voordat ik het zag: […]
It is wer de tiid fan it jier dat der in bedrach fan myn rekken skreaun wurdt foar de begraffenisferiening […]
Het was mijn eerste echte baan, een betrekking als corrector bij wat toen nog de Friese Pers Courantengroep heette. Bij […]
Sit ik te fier fuort om it lêste nijs mei te krijen, of is it gewoan efkes stil oan it […]
De geschiedenisles die ik vroeger op de lagere en middelbare school kreeg, ging voornamelijk over koningen, keizers en admiraals. Hoewel […]
As ik witten hie wêr’t ik oan begûn, dan hie ik it wierskynlik net dien: it hiele Joomla-taalbestand oersette yn […]
Onlangs las ik in Lambert Giebels’ biografie over Soekarno dat een van de gelukkigste periodes in zijn leven de jaren […]