Helden yn de Moanne

Helden yn de Moanne

Yn de earste Moanne fan 2023 stiet myn stik ‘Helden’, dat giet oer fan alles behalven oer helden, bygelyks oer oarloch en leafde, oer grimmitigens en betizing, oer dat it der ta docht watfoar ferhalen wy inoar fertelle. de Moanne, jiergong 22, nûmer 1,...
Utsteld gelok / Uitgesteld geluk / Happiness Delayed

Utsteld gelok / Uitgesteld geluk / Happiness Delayed

Utsteld gelok / Uitgesteld geluk / Happiness Delayed is de namme fan in ferhaleprojekt dat Ljouwert UNESCO City of Literature yn de simmer fan 2022 yn it kader fan Arcadia útfierd hat. 100 dagen lang waarden op 100 paradyslike plakken yn Fryslân 100 ferhalen fan 100...
Utsteld gelok op paradyslike plakken yn Fryslân

Utsteld gelok op paradyslike plakken yn Fryslân

  Tusken 7 maaie en 14 augustus 2022, eltse dei fan de 100 dagen dat it kultureel programma Arcadia duorret, bringt Utsteld gelok fan Ljouwert UNESCO City of Literature in nij ferhaal op hieltyd in oar, paradyslik plak yn Fryslân: 100 dagen, 100 ferhalen, 100...
Bewege yn nimmenslân

Bewege yn nimmenslân

Yn Ensafh nûmer 1 fan 2022 is myn essay ‘Bewege yn nimmenslân’ opnaam, oer it Deiboek fan in Fryske soldaat yn Yndië fan Freark Beuckens, it haadstik oer dit deiboek yn Op klompen troch de dessa fan Hylke Speerstra, de stikjes yn datselde boek oer it...
Boekewikegeskink Hanna Bervoets ek yn it Frysk

Boekewikegeskink Hanna Bervoets ek yn it Frysk

Fan sneon 29 maaie oant snein 6 juny is it Boekewikegeskink fan Hanna Bervoets ek yn it Frysk te krijen, sawol yn as bûten Fryslân: in ferhaal dat yndruk makket en in prachtich kadoboek. Yn de Ljouwerter Krante in ynterview fan Elisabeth Post mei Hanna oer har boek en...