Mist

♣ Us heit is dea. Stoarn yn de tropyske bosken fan Indië, sil er sels wol tocht ha, mar hy lei gewoan yn in sikehûsbêd yn Ljouwert. Dagenlang siet ik by him, fage him it swit fan de foarholle, flústere gerêststellende wurden, as tsjin in bern. Hy wie bytiden sa …