Blog Fries

De ûndertoan, net de muzyk

Wat is it dochs dat my oanlûkt yn minsken dy ’t út ’e toan falle, oan nee-sizzers? Us heit wie in nee-sizzer (sjoch it foarige blogje), mar dat sil dochs net alles wêze, want hiel lang wie ús heit no net fuortendaliks myn grutte foarbyld, wylst ik dy foarkar foar […]

indisch1
Blog Nederlands

Puzzel

Om de draad van het boek over Indië weer op te pakken, bladerde ik door het fotoalbum van mijn vader. Voor het eerst viel me op hoe dat album uit de toon valt met andere albums van Indië-veteranen die ik heb gezien. Om te beginnen is het een groot, dik, […]