Prizen

Nominatie Aan het Woord! Arnhem KCG (Gelders kenniscentrum kunst en cultuur), Kunstbedrijf Arnhem en Bibliotheek Arnhem, december 2012     Nominearre foar Aan het Woord! Arnhem, mei it ferhaal Duet. Ut it sjueryrapport (oerset): Duet fan Baukje Zijlstra is in earnstich ferhaal: oer in dochter dy’t har heit noch nei …

Wurk

Ensafh nr. 6: Mist Stichting Hispel / VBK-Media, desimber 2013, jiergong 5, nûmer 6 Yn nûmer 6 / 2013 fan it literêre tydskrift Ensafh is it ferhaal Mist opnommen. Losse nûmers fan Ensafh binne foar €5,- te keap. It grutte foarlêsboek Afûk, oktober 2013   Op 25 oktober 2013 is …

Profyl

Fierstente betiid waard ik berne yn sikehûs De Sionsberg te Dokkum, noch mar sân moanne hie ik yn ús mem har búk sitten en dêr wie ik al: ien kilo licht, it gewicht fan in pak sûker. Fuortendaliks waard ik yn in kûveuze parkearre. Yn dy tiid betsjutte dat, dat …

Baukje Zijlstra

  BAUKJE ZIJLSTRA Profyl Ik bin berne yn Dokkum, yn in Frysktalige húshâlding yn in fermidden dêr't Stedsfrysk de taal fan de strjitte en Nederlânsk de taal fan it offisjele iepenbiere libben wie, dus meartalichheid is my mei de brijleppel ynjûn. Wurk De ôfrûne jierren haw ik benammen as redakteur …

Prijzen

Rely Jorritsma Priis 2016 Gemeente Littenseradiel / Rely Jorritsma Fûns, oktober 2016 It ferhaal Nacht hat in Rely Jorritsma Priis takend krigen. De útrikking wie op sneon 1 oktober 2016 yn Weidum. Ferhaal en sjueryrapport binne te lêzen yn it spesjale Rely Jorritsma-nûmer (jiergong 8, nûmer 5 2016) fan it literêre tydskrift Ensafh. …

Publicaties

 Ensafh: Rûch as tou Stichting Hispel / VBK-Media, desimber 2016, jiergong 8, nûmer 6 Semi-krystferhaal. Losse nûmers fan Ensafh binne foar €5,99 te keap.   LinKk: Tomme omheech Cedin, desimber 2016, jiergong 17, nûmer 3 Koart ferhaal foar de jongerein. Ensafh: Nacht Stichting Hispel / VBK-Media, oktober 2016, jiergong 8, …