Blog Nederlands

Stof tot nadenken

Vandaag was ik nog even bij Polare in Arnhem. Ik verkeerde in de naïeve veronderstelling dat ik daar misschien nog wel een papieren agenda van 2014, die ik plotseling nodig meende te hebben, zou kunnen krijgen. Maar ja, het was de laatste dag of in elk geval een van de […]

Blog Fries

De H fan Hûs

Huzen dy’t in eigen wrâld wjerspegelje yntrigearje my. It makket my net safolle út hoe ’t dy wrâld foarmjûn wurdt: mei wurden, mei ferve, mei hout of papier, as it mar útsprutsen eigen is, in wrâld dy’t net al te ticht by it deistich libben leit, in mooglikheid om te […]

Blog Nederlands

Momentopname

Ik hoop je te vinden in Cirebon in Indonesië. Het lijkt meteen raak. Uit de verhalen weet ik dat je hier in een schoolgebouw bivakkeerde en tegenover het hotel waar ik verblijf staat een voormalige MULO-school. Mijn verbeelding slaat onmiddellijk op hol, tot ik me realiseer dat ik helemaal niet […]

Blog Fries

Oerémis

It is hartstikke maityd. De krookjes brûze sûnt in wike ta de grûn út, de fûgels binne moarns ier en jûns let hielendal oerémis, it earste ljipaai is fûn. Oké, yn Gelderlân, mar dochs, it koe minder. Ik moast wol efkes tinke oan de alderleafste, dy’t altyd seit dat de […]